АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН НА 2, 3 ТА 4 КУРСАХ ОР "БАКАЛАВР"

2 КУРС ОР "БАКАЛАВР"


ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Мета дисципліни – набуття основоположних знань у сфері правового регулювання відносин інтелектуальної власності, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм законодавства у сфері інтелектуальної власності.


2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:

 1. Знати основні аспекти становлення та розвитку правових інститутів; основні положення про захист цивільних прав та цивільно-правову відповідальність; основні положення галузей права України; систему органів державної влади України.

 2. Вміти оцінювати та визначати роль та завдання охорони об’єктів інтелектуальної власності.

 3. Володіти елементарними навичками роботи з персональним комп’ютером, інформаційно-правовими базами даних, пошуку та систематизації правової інформації, підготовки проектів правових документів.


3. Анотація навчальної дисципліни. Основними складовими навчальної дисципліни є формування компетентностей, спрямованих на демонстрування знань наукових підходів, основ методології та методик дослідження проблем права інтелектуальної власності; вміння оцінювати та аналізувати юридичні проблеми та практичні правові ситуації у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності; здатності до подальшого навчання з високим рівнем автономності.


4. Завдання вивчення дисципліни. Знати загальні засади правового регулювання відносин у сфері використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності; механізм права інтелектуальної власності; підстави набуття правової охорони об’єктами права інтелектуальної власності; вміти: правильно інтерпретувати зміст норм законодавства з питань кваліфікації та класифікації об’єктів права інтелектуальної власності; базових положень щодо набуття, розпорядження та захисту прав інтелектуальної власності.


ОСНОВИ ІТ–ПРАВА

1. Мета дисципліни – набуття базових знань у сфері правового регулювання інформаційних відносин, а також особливостей здійснення і захисту суб’єктивних прав на відкриту і конфіденційну інформацію, а також формування практичних навичок професійної правничої допомоги у цій сфері.


2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:

 1. Знати основні положення про захист цивільних прав та цивільно-правову відповідальність; основні положення галузей процесуального права України; основні положення законів України, що регулюють особисті немайнові відносини; систему органів державної влади України.

 2. Вміти давати правову оцінку фактичній ситуації, кваліфікувати порушення суб’єктивних цивільних прав, обирати шляхи охорони, форми та способи захисту особистих немайнових прав.

 3. Володіти елементарними навичками роботи з персональним комп’ютером, інформаційно-правовими базами даних, пошуку та систематизації правової інформації, пошуку в мережі Інтернет, діловодства та ділової комунікації, підготовки проектів правових документів.


3. Анотація навчальної дисципліни. Основними складовими дисципліни є положення про інформаційні правовідносини, їх суб’єктів, поняття та види інформації, правовий статус суб’єктів інформаційної діяльності, правовий режим публічної та конфіденційної інформації, а також про здійснення та захист права на інформацію.


4. Завдання вивчення дисципліни. Знати загальні засади правового регулювання відносин в ІТ-сфері, визначати правовий статус суб’єктів інформаційної діяльності, особливості правового режиму публічної та конфіденційної інформації; вміти: правильно інтерпретувати зміст норм національного права з питань набуття, розпорядження та захисту суб’єктивних прав в ІТ-сфері.


3 КУРС ОР "БАКАЛАВР"


РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

1. Мета дисципліни – вивчення студентами засад правового регулювання відносин щодо використання творів літератури, науки і мистецтва, комп’ютерних програм та баз даних, механізму авторського права, отримання необхідних навиків кваліфікації результатів творчості, захисту суб’єктивних прав їх авторів та правонаступників.


2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:

 1. Знати чинне законодавство, практику застосування законодавства у галузі авторського права та суміжних прав, а також розуміти міжнародні стандарти щодо авторського права та суміжних прав.

 2. Вміти оцінювати та визначати роль та особливості надання правової охорони обєктам авторського права та суміжних прав.

 3. Володіти елементарними навичками з підготовки проектів правових документів необхідних для отримання правової охорони на окремі об’єкти авторського права та суміжних прав з урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою правових методів вирішувати питання, пов’язані з вирішенням спорів, що виникають у практичній діяльності.


3. Анотація навчальної дисципліни. Основними складовими дисципліни є формування компетентностей, спрямованих на демонстрування знань наукових підходів, основ методології та методик дослідження проблем авторського права та суміжних прав; вміння оцінювати та аналізувати юридичні проблеми та практичні правові ситуації у сфері авторського права та суміжних прав; здатності до подальшого навчання з високим рівнем автономності.


4. Завдання вивчення дисципліни. Знати засади правового регулювання відносин у сфері використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності; механізми набуття прав інтелектуальної власності на твори, комп’ютерні програми та бази даних; підстави набуття правової охорони об’єктами авторського права та суміжних прав; вміти: правильно інтерпретувати зміст норм національного законодавства з питань кваліфікації та класифікації об’єктів авторського права та суміжних прав; набуття, розпорядження та захисту авторських прав.


ДОГОВОРИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІТ-ПРАВА

1. Мета дисципліни – набуття знань у сфері правового регулювання відносин щодо договорів в сфері інтелектуальної власності та ІТ, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм законодавства щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та інформаційними правами.


2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:

 1. Знати основні аспекти становлення та розвитку правових інститутів; цивільно-правові засади регулювання договірних відносин, акти законодавства, що регулюють порядок укладення, істотні умови договорів в сфері інтелектуальної власності.

 2. Вміти оцінювати та визначати роль договорів в сфері розпоряджання майновими правами на обєкти інтелектуальної власності.

 3. Володіти елементарними навичками з підготовки проектів договорів із урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою правових методів розв’язувати спори, що виникають у сфері розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.


3. Анотація навчальної дисципліни. Основними складовими дисципліни є формування компетентностей, спрямованих на демонстрування знань наукових підходів, основ методології та методик дослідження проблем розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності; вміння оцінювати та аналізувати юридичні проблеми та практичні правові ситуації у сфері договірного регулювання відносин інтелектуальної власності та ІТ-сфери.


4. Завдання вивчення дисципліни. Знати засади правового регулювання відносин у сфері використання об’єктів інтелектуальної власності та інформаційних відносин; підстави набуття правової охорони об’єктами права інтелектуальної власності; правовий режим різного виду інформації; вміти: розробляти договори щодо передання, відчуження майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності та інформаційних відносин.


МІЖНАРОДНА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1. Мета дисципліни:

 • формування цілісного уявлення про міжнародно-правову систему охорони інтелектуальної власності у світі, систему охорони інтелектуальної власності в системі СОТ та в системі Європейського законодавства інтелектуальної власності;

 • формування вміння аналізувати міжнародно-правові акти, статистичні дані ВОІВ та національних офісів правової охорони інтелектуальної власності та готувати на їх основі аналітичні документи щодо тенденцій розвитку міжнародного права інтелектуальної власності у світі та у різних правових системах.


2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:

1) знання про доктринальне розуміння природи інтелектуальної власності, визначення понять «об'єкти інтелектуальної власності», «інститути права інтелектуальної власності», «суб'єкт права інтелектуальної власності», «співвідношення публічних та приватних інтересів права у праві інтелектуальної власності»;

2) володіння навичками сприйняття та аналізу положень міжнародного права в цілому та міжнародного права інтелектуальної власності.


3. Анотація навчальної дисципліни. При вивченні дисципліни розкриваються за принципом архітектоніки такі питання: а) формування та тенденції розвитку міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності; б) принципи міжнародно-правової охорони інтелектуальної власності крізь призму балансу приватних та публічних інтересів; в) правова природа під-інститутів права інтелектуальної власності в різних правових системах; г) баланс між міжнародними зобов'язаннями України та національним інтересам при гармонізації національного законодавства із міжнародним законодавством інтелектуальної власності; д) формування розуміння значення та ознак суверенітету держави, який забезпечується механізмами інтелектуальної власності.


4. Завдання вивчення дисципліни: вивчення міжнародних принципів правової охорони права інтелектуальної власності; аналіз принципів та механізмів охорони інтелектуальної власності в ЄС; аналіз та узагальнення іноземної судової практики в сфері охорони прав інтелектуальної власності; формування навичок роботи з міжнародною патентною документацією, офіційними документами ВОІВ, аналізу статистичних даних та прогнозування напрямків еволюції міжнародного законодавства інтелектуальної власності; розвиток навичок самостійного вирішення наукових та практичних проблем у сфері законопроектної роботи та підготовки проектів договорів про передачу прав на об’єкти інтелектуальної власності.


4 КУРС ОР "БАКАЛАВР"


БЛОК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН "ІТ-ПРАВО"


ОХОРОНА АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ІТ СФЕРІ

Завдання вивчення дисципліни спрямовані на набуття студентом наступних компетентностей: проведення збору, аналізу та узагальнення матеріалів з питань правового регулювання відносин з охорони авторських прав в IT-сфері; вільно спілкуватися, демонструвати наукові знання та висловлювати власну аргументовану позицію щодо тлумачення окремих норм законодавства з авторського права, вирішення спірних ситуацій щодо охорони авторських прав в IT-сфері, критично оцінювати наукові гіпотези, практику застосування чинного законодавства, формулювати власні наукові позиції з дискусійних питань у сфері охорони авторських прав з врахуванням особливостей ІТ-сфери; готувати проєкти необхідних актів застосування авторського права відповідно до правового висновку, зробленого при вирішенні спірних питань охорони авторських прав в ІТ-сфері; надавати консультації щодо визначення можливих способів захисту авторських прав в IT-cфері.


Попередні вимоги та додаткові вимоги до опанування навчальної дисципліни:

1. Знати правові засади становлення та розвитку відносин у сфері авторського права; проблеми правового забезпечення охорони результатів творчої діяльності як нематеріальних благ, акти законодавства, що регулюють авторсько-правові відносини в IT-cфері.

2. Вміти оцінювати та застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій діяльності, пошуку та критичного аналізу інформації для визначення ролі та завдань охорони авторських прав в IT-сфері.

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проєктів правових документів із урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою правових методів розв’язувати наукові проблеми, що виникають у сфері охорони об’єктів авторського права в IT-cфері.


Зміст освітньої програми (анотація):

Навчальна дисципліна «Охорона авторських прав в IT сфері» є складовою циклу професійної підготовки для здобувачів першого рівня вищої освіти на здобуття ОС «Бакалавр» за спеціальністю «Право» в Навчально-науковому інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основними складовими дисципліни є формування компетентностей, спрямованих на демонстрування знання і розуміння базового категоріального апарату з авторського права, здатність застосовувати положення наукової доктрини, норми законодавства про авторське право при вирішенні завдань, спорів, що виникають у правовідносинах з використання об’єктів авторського права в IT cфері та обґрунтовувати власні правові позиції; здатність до критичного та системного аналізу спірних ситуацій, підготовки проєктів правових висновків, актів застосування права, консультацій щодо обрання можливих способів захисту авторських прав в IT cфері.


ЗАХИСТ ПРАВ В ІТ-СФЕРІ

Завдання вивчення дисципліни спрямовані на формування наступних компетентностей: набуття здатності відтворити глибокі знання в межах розгляду проблем щодо захисту прав в ІТ-сфері та їх відношення до сучасного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, здатність до подальшого навчання в даній області знань з високим рівнем автономності.


Попередні вимоги та додаткові вимоги до опанування навчальної дисципліни:

1. Знати основні положення про захист цивільних прав; основні положення галузей процесуального права України та уповноважених провайдерів ВОІВ з вирішення доменних спорів; систему джерел права інтелектуальної власності України та основні положення законів України, що регулюють відносини у сфері охорони та захисту прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

2. Вміти давати правову оцінку фактичній ситуації, кваліфікувати порушення суб’єктивних прав інтелектуальної власності, права власності, особистих немайнових прав, обирати шляхи охорони, форми та способи захисту суб’єктивних прав;

3. Володіти навичками з роботою в інформаційно-правових базах даних, пошуку та систематизації правової інформації, пошуку в мережі інтернет, підготовки проєктів правових документів.


Зміст освітньої програми (анотація):

Навчальна дисципліна «Захист прав в ІТ-сфері» є складовою циклу професійної підготовки фахівців ОС «Бакалавр» за спеціальністю «Право» в Навчально-науковому інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основними складовими дисципліни є положення про захист прав інтелектуальної власності, особистих немайнових прав в ІТ індустрії, інституційну систему управління інтернетом, правовий режим доменних імен та веб-сайтів, електронну комерцію в набутті та управлінні правами інтелектуальної власності, захист прав на об’єкти інтелектуальної власності, які розміщені в мережі Інтернет.


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Завдання дисципліни спрямовані на досягнення студентами таких компетентностей як: здобуття спеціалізованих концептуальних знань, набутих у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та пізнання ключових теоретичних проблем становлення і розвитку галузі інформаційного права України; розв’язання складних задач і правових проблем удосконалення норм національного інформаційного законодавства, практики його застосування різними юрисдикційними органами з урахуванням європейських стандартів, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються щодо підходів та нормативних актів, що закріплюють юридичні вимоги до інформаційної діяльності, механізми реалізації інформаційних прав і свобод особи; прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.


Попередні вимоги та додаткові вимоги до опанування навчальної дисципліни:

1. Знати основні аспекти становлення та розвитку провідних інститутів інформаційного права України, особливості правових режимів конкретних видів інформації, вимоги, що пред’являються законодавством України до інформаційної діяльності, наукові джерела в галузі інформаційного права, законодавчі засади регулювання інформаційних відносин, а також практику вирішення основних категорій інформаційних спорів.

2. Вміти оцінювати, визначати юридичне значення та завдання основних інститутів інформаційного права України, надавати характеристику окремим видам інформаційної діяльності і правовим режимам інформації, за допомогою загальних та спеціальних методів наукового пізнання виявляти, а також формулювати обґрунтовані способи вирішення теоретичних проблем розвитку галузі інформаційного права України, здійснювати аналіз основних нормативних колізій у сфері регулювання інформаційних відносин, визначати правові інструменти їх усунення з урахуванням матеріалів національної і зарубіжної судової практики.

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проєктів нормативно-правових актів, що діють в інформаційній сфері, індивідуальних адміністративних актів з питань застосування норм інформаційного законодавства, основних інформаційно-правових угод з урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою правових методів розв’язувати інформаційно-правові спори.


Зміст освітньої програми (анотація):

При вивченні дисципліни розкриваються за принципом архітектоніки такі питання:

1) інформаційне право України в умовах розвитку інформаційного суспільства;

2) правове регулювання інформаційних правовідносин;

3) правове регулювання у галузі створення та застосування інформаційних ресурсів, технологій та систем;

4) правовий режим масової інформації та діяльності в медіа-сфері;

5) організаційно-правові засади здійснення проєктів державно-приватного партнерства в інформаційній сфері;

6) проблеми забезпечення інформаційного правопорядку в умовах існування конфліктів, обумовлених інформаційною діяльністю.

Набуватимуться нові знання щодо правового аналізу окремих видів інформаційної діяльності, дослідження проблем забезпечення інформаційного правопорядку, запобігання вчинення інформаційних правопорушень.


ДОГОВОРИ В ІТ-СФЕРІ

Завдання вивчення дисципліни спрямовані на формування знань щодо засад правового регулювання відносин у сфері інформаційних технологій, використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності; механізмів права інтелектуальної власності; підстави набуття правової охорони об’єктами права інтелектуальної власності; вміння розробляти договори в ІТ-сфері.


Попередні вимоги та додаткові вимоги до опанування навчальної дисципліни:

1. Знати основні аспекти становлення та розвитку правових інститутів; загальні засади правового забезпечення охорони результатів творчої діяльності, акти законодавства, що регулюють відносини учасників ІТ-сфери.

2. Вміти оцінювати та визначати роль договорів в ІТ-сфері.

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проєктів договорів із урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою правових методів розв’язувати спори, що виникають у сфері інформаційних технологій.


Зміст освітньої програми (анотація):

Навчальна дисципліна «Договори в ІТ-сфері» є складовою циклу професійної підготовки фахівців ОС «Бакалавр» за спеціальністю «Право» в Навчально-науковому інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основними складовими дисципліни є формування компетентностей, спрямованих на демонстрування знань наукових підходів, основ методології та методик дослідження проблем розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності; вміння оцінювати та аналізувати юридичні проблеми та практичні правові ситуації у сфері розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності та ІТ-сфери; здатності до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

БЛОК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

"ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ"

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Завдання вивчення дисципліни спрямовані на формування у студентів наступних компетентностей: здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті проблем захисту прав інтелектуальної власності і демонструвати власне бачення шляхів їх розв’язання; використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин у сфері інтелектуальної власності; вільно використовувати для професійної діяльності у сфері захисту прав інтелектуальної власності доступні інформаційні технології і бази даних.


Попередні вимоги та додаткові вимоги до опанування навчальної дисципліни:

1. Знати основні аспекти становлення та розвитку правових інститутів; загальні засади правового регулювання відносин інтелектуальної власності, форми та способи захисту прав та інтересів у приватному та публічному праві.

2. Вміти оцінювати та визначати роль та завдання захисту прав у сфері інтелектуальної власності.

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проєктів правових документів та з урахуванням особливостей практичної ситуації розв’язувати конфлікти, що виникають з метою визнання, поновлення чи оспорювання порушених прав інтелектуальної власності.


Зміст освітньої програми (анотація):

Навчальна дисципліна «Захист прав інтелектуальної власності» є складовою циклу професійної підготовки фахівців ОС «Бакалавр» за спеціальністю «Право» в Навчально-науковому інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основними складовими дисципліни є формування компетентностей, спрямованих на демонстрування наукових підходів, основ методології та методик дослідження проблем захисту прав та охоронюваних законом інтересів на об’єкти права інтелектуальної власності; вміння оцінювати та аналізувати практичні правові ситуації у сфері здійснення захисту прав інтелектуальної власності.


ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Завдання вивчення дисципліни спрямовані на формування наступних компетентностей: здійснювати презентацію свого дослідження з проблем прав промислової власності, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки; розробляти і викладати спеціальні дисципліни у закладах освіти, застосовувати сучасні освітні технології та методики.


Попередні вимоги та додаткові вимоги до опанування навчальної дисципліни:

1. Знати основні аспекти становлення та розвитку інститутів права інтелектуальної власності; загальні засади правового забезпечення охорони результатів науково-технічної творчої діяльності, акти законодавства, що регулюють відносини учасників у сфері охорони прав промислової власності.

2. Вміти оцінювати та визначати роль та завдання охорони об’єктів промислової власності.

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проєктів правових документів з урахуванням особливостей практичної ситуації та за допомогою правових методів розв’язувати спори, що виникають у сфері охорони прав промислової власності.


Зміст освітньої програми (анотація):

Навчальна дисципліна «Право промислової власності» є складовою циклу професійної підготовки фахівців ОС «Бакалавр» за спеціальністю «Право» в Навчально-науковому інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основні складові дисципліни спрямовані на отримання студентами знань щодо засад правового регулювання відносин у сфері використання результатів науково-технічної творчої діяльності; механізму права промислової власності; підстав набуття правової охорони об’єктами права промислової власності; формування їх вмінь правильно інтерпретувати зміст норм національного та міжнародного права з питань кваліфікації та класифікації об’єктів права промислової власності; набуття, розпорядження та захисту прав промислової власності.


ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Завдання вивчення дисципліни спрямовані на формування у студентів наступних компетентностей: здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті проблеми договірного регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання; формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу проблем договірного регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності; демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм права інтелектуальної власності.


Попередні вимоги та додаткові вимоги до опанування навчальної дисципліни:

1. Знати основні аспекти становлення та розвитку правових інститутів; загальні засади правового регулювання майнових відносин, систему договорів.

2. Вміти оцінювати та визначати роль та завдання договірного регулювання відносин інтелектуальної власності.

3. Володіти елементарними навичками з підготовки проєктів правових документів та з урахуванням особливостей практичної ситуації розв’язувати конфлікти, що виникають у сфері договірного регулювання відносин інтелектуальної власності.


Зміст освітньої програми (анотація):

Навчальна дисципліна «Договірне регулювання відносин інтелектуальної власності» є складовою циклу професійної підготовки фахівців ОС «Бакалавр» за спеціальністю «Право» в Навчально-науковому інституті права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основними складовими дисципліни є формування компетентностей, спрямованих на демонстрування наукових підходів, основ методології та методик дослідження проблем договорів у сфері права інтелектуальної власності; вміння оцінювати та аналізувати юридичні проблеми та практичні правові ситуації у сфері реалізації договірних засад права інтелектуальної власності.