ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА


Кафедра інтелектуальної власності була створена на підставі наказу ректора від 23.04.2013 № 112-32. та з 01 вересня 2013 р. почала своє функціонування на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Першим в.о. завідувача кафедри інтелектуальної власності стала визнаний фахівець у сфері інтелектуальної власності д.ю.н., проф., академік НАПрН України Олена Павлівна Орлюк.

З 01.07.2020 р. кафедру інтелектуальної власності юридичного факультету було реорганізовано у кафедру інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права.

Кафедра забезпечує викладання нормативного курсу «Інтелектуальна власність» для студентів магістратури Інституту права, а також значної кількості спецкурсів з інтелектуальної власності, іт-права та інформаційного права на бакалаврському та магістерському рівнях навчання. Дисципліни з інтелектуальної власності та інформаційного права кафедра викладає також на інших факультетах та інститутах Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що свідчить про актуальність тематики навчальних дисциплін кафедри для виховання висококваліфікованих спеціалістів різного профілю та галузей знань.

З 2014 р. на кафедрі започатковано підготовка магістрів за окремою освітньо-науковою програмою «Інтелектуальна власність». З 2019 р. дану програму було відкрито також для студентів Інституту права заочної форми навчання. Отриманий згідно цієї програми освітньо-кваліфікаційний рівень є спеціалізованою вищою освітою у сфері інтелектуальної власності та необхідною умовою допуску кандидата до атестації в якості патентного повіреного, судового експерта з інтелектуальної власності, професійного оцінювача об’єктів інтелектуальної власності.

Кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права забезпечує викладання на всіх трьох програмах магістерського навчання, що відкриті в Інституті права:

1) ОНП «Право» денна та заочні форми навчання – викладання нормативного курсу «Інтелектуальна власність» та викладання спецкурсів спеціалізаціям магістрів «Право інтелектуальної власності» та «Інформаційне право»;

2) ОНП «Інтелектуальна власність» (міждисциплінарна магістерська програма з курсами з права інтелектуальної власності, менеджменту та економіки інтелектуальної власності);

3) «Право інтелектуальної власності» (Intellectual property law), програма подвійного дипломування, яка реалізується спільно Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литовська Республіка). За цією спеціалізацією навчання здійснюється англійською мовою.

Для студентів ОР «Бакалавр» Інституту права кафедра викладає курси за спеціалізаціями «Право інтелектуальної власності» та «ІТ - право», а також курси вільного вибору студентів: «Основи інтелектуальної власності», «Основи ІТ - права», «Реалізація та захист авторських прав», «Договори у сфері інтелектуальної власності та ІТ».

На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та здобувачів за ОНП «Доктор філософії права». Впродовж останніх п’яти років магістранти кафедри ставали переможцями та призерами Всеукраїнських наукових конкурсів з інтелектуальної власності та Олімпіади з інтелектуальної власності.

З 2016 р. на базі кафедри створено Науково-освітній центр з інтелектуальної власності. Кафедра разом з Науково-освітнім центром проводить щорічні міжнародні та національні конференції, науково-практичні круглі столи з проблем інтелектуальної власності; налагоджена співпраця з колегами із зарубіжних навчальних закладів та Академією Всесвітньою організацією інтелектуальної власності щодо реалізації спільних освітніх та наукових заходів.

Науково-навчальний потенціал кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права на сьогодні охоплює 13 штатних викладачів, 2 викладача-сумісника та 7 викладачів, залучених на погодинній оплаті. До викладання дисциплін кафедри залучаються не лише науковці, але і юристи – практики, що спеціалізуються у цій галузі (судді, судові експерти, патентні повірені, адвокати). На кафедрі працюють шість докторів юридичних наук (з них академік НАПрН України та член – кореспондент НАПрН України, чотири доктори юридичних наук, доценти), сім кандидатів юридичних наук, які мають вчене звання доцента, а також сім кандидатів юридичних наук.