ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

ПРОГРАМА

розвитку кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права

Навчально-наукового інституту права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка


І. СУЧАСНИЙ СТАН КАФЕДРИ

Кафедра інтелектуальної власності створена згідно з наказом ректора від 23.04.2013 № 112-32. та з 01 вересня 2013 р. почала своє функціонування на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 01.07.2020 р. кафедру інтелектуальної власності юридичного факультету було реорганізовано у кафедру інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права.

За період свого функціонування у розвитку кафедри досягнуті вагомі здобутки у навчально-педагогічній, науково-дослідницькій, організаційно-виховній роботі членів кафедри, серед яких варто виокремити наступні:

  • сформовано потужний кадровий потенціал кафедри, який охоплює 13 штатних викладачів, 2 викладача-сумісника та 7 викладачів, залучених на погодинній оплаті. Серед викладачів кафедри 6 докторів юридичних наук (з них 1 академік НАПрН України, 1 член – кор. НАПрН України та 4 доктори юридичних наук, доценти), 7 кандидатів юридичних наук, доцентів; 7 кандидатів юридичних наук. До викладання дисциплін кафедри залучені також не лише науковці, але і юристи – практики, що спеціалізуються у цій галузі (суддя-член Вищої ради правосуддя, судовий експерт, патентні повірені, адвокати).

  • відкрито окрему освітньо-навчальну програму “Інтелектуальна власність” ОР «Магістр», навчання студентів згідно якої з 2014 р. здійснювалося у межах окремого напряму «Специфічні категорії», а з 2016 р. – у межах спеціальності 081 «Право». З 2019 р. дану програму відкрито також для заочної форми навчання.

Отриманий згідно цієї програми освітньо-кваліфікаційний рівень є спеціалізованою вищою освітою у сфері інтелектуальної власності. Він є необхідною умовою допуску кандидата до атестації в якості патентного повіреного, судового експерта з інтелектуальної власності, професійного оцінювача об’єктів інтелектуальної власності.

  • відкрито окрему спеціалізацію «Право інтелектуальної власності» (Intellectual property law) у межах магістерської програми подвійного дипломування «Україно-Європейські правничі студії». Програма реалізується спільно Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литовська Республіка). За цією спеціалізацією навчання здійснюється виключно англійською мовою.

В межах програми подвійного дипломування «Україно-Європейські правничі студії». викладачами кафедри читаються курси: «Право інтелектуальної власності» («Intellectual Property Law»), «Авторське право і суміжні права» (Copyright and Related Rights), Патентне право (Patent Law), Право інтелектуальної власності в мережі Інтернет (Intellectual Property in the Internet), Захист прав інтелектуальної власності (Enforcement of Intellectual Property).

- за поданням кафедри та за підтримки адміністрації Інституту та Університету з 2020-2021 н.р. було запроваджено викладання дисциплін з інтелектуальної власності та інформаційного права для ОР «Бакалавр» на 2, 3 та 4 курсах, зокрема:

1) запроваджено спеціалізацію (вибірковий блок) “Право інтелектуальної власності” для студентів 4 курсу ОР «Бакалавр» денної форми навчання, в межах якої викладаються наступні навчальні дисципліни: «Право інтелектуальної власності в креативних індустріях», «Захист прав інтелектуальної власності», «Право промислової власності», «Договірне регулювання відносин інтелектуальної власності»;

2) запроваджено спеціалізацію (вибірковий блок) “ІТ - право ” для студентів 4 курсу ОР «Бакалавр» денної форми навчання, в межах якої викладаються навчальні дисципліни: «Охорона авторських прав в ІТ сфері», «Захист прав в ІТ сфері», «Інформаційне право», «Договори в ІТ сфері»;

3) запроваджено курси вільного вибору (вибіркових компонентів освітньої програми) «Основи інтелектуальної власності», «Основи ІТ - права», «Реалізація та захист авторських прав», «Договори у сфері інтелектуальної власності та ІТ», «Міжнародна охорона інтелектуальної власності» для студентів 2 та 3 курсу навчання ОР “Бакалавр”.

Основна концепція змін, що реалізуються кафедрою полягає у наданні можливості студенту, який цікавиться сферою інтелектуальної власності та ІТ вже на 2 та 3 курсі у межах курсів вільного вибору отримати базові знання з права інтелектуальної власності та інформаційного права, поглибити їх на спеціалізаціях на 4 курсі та у подальшому удосконалити набуті знання та практичні навички під час навчання у магістратурі за програмами, що викладаються кафедрою.

- кафедра викладає дисципліни з інтелектуальної власності також на інших факультетах та інститутах Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зокрема, курс “Авторські права” – для студентів філософського факультету, курс “Методологія організації наукових досліджень з основами інтелектуальної власності” – для магістрантів факультету соціології, психології, хімічного факультету, студентів Інституту високих технологій тощо, курс “Корпоративна етика історика з основами інтелектуальної власності” викладається студентами історичного факультету. Дана обставина свідчить про високу актуальність тематики навчальних дисциплін кафедри для виховання висококваліфікованих спеціалістів різного профілю та галузей знань.

- кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права є єдиною кафедрою, яка забезпечує викладання на всіх трьох програмах магістерського навчання, що відкриті в Інституті права, а також вибіркові дисципліни з інтелектуальної власності та інформаційного права на бакалаврському рівні:

1) ОНП «Право» денна та заочні форми навчання – викладання нормативного курсу «Інтелектуальна власність» та викладання курсів спеціалізаціям магістрів «Право інтелектуальної власності» та «Інформаційне право»;

2) ОНП "Інтелектуальна власність" (міждисциплінарна магістерська програма з курсами з права інтелектуальної власності, менеджменту та економіки інтелектуальної власності);

3) «Право інтелектуальної власності» (Intellectual property law), програма подвійного дипломування, в межах якої викладання здійснюється англійською мовою.

- на кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та здобувачів за ОНР «доктор філософії». Наразі загальна кількість аспірантів, закріплених за кафедрою - 21, що свідчить про розвиток наукового потенціалу кафедри;

- організована робота та проводяться щорічні міжнародні та національні конференції, науково-практичні круглі столи з проблем інтелектуальної власності, започаткована робота Клубу інтелектуальної власності.

- налагоджена співпраця з колегами із зарубіжних навчальних закладів та з Академією Всесвітньою організацією інтелектуальної власності щодо реалізації спільних освітніх та наукових заходів.

- впродовж останніх п’яти років магістранти кафедри ставали переможцями та призерами Всеукраїнських наукових конкурсів з інтелектуальної власності та Олімпіади з інтелектуальної власності (2019 р.).

- в умовах запровадження карантинних обмежень викладачі кафедри успішно опанували сучасні системи дистанційного спілкування у режимі відеоконференцій та активно їх використовують під час навчальних занять, проведення підсумкової атестації магістрів, залікової й екзаменаційної сесій.

- кафедра активно співпрацює з Науково-дослідною частиною Університету та надає допомогу з питань комерціалізації результатів науково-технічної творчої діяльності та правових аспектів розпорядження правами інтелектуальної власності. Зокрема, викладачі кафедри були залучені до розробки та впровадження Положення про охорону прав інтелектуальної власності та трансфер технологій, затвердженого Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка 07 вересня 2020 р.


ІІ. МЕТА ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ

КАФЕДРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА


Метою реалізації програми є подальший розвиток освітньої, наукової, навчально-методичної, міжнародної та культурно-виховної діяльності кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, підготовка висококваліфікованих кадрів для наукових, освітніх та виробничих установ, розвиток співробітництва зі спорідненими кафедрами інших навчальних закладів та науковими установами, інтеграція у світовий та європейський освітній простір.

Викладене передбачає необхідність реалізації зазначеної мети у наступних напрямках:


1.Освітня діяльність кафедри передбачає необхідність вдосконалення системи забезпечення якості освіти відповідно до європейських стандартів, врахування потреб ринку праці при здійсненні освітньої діяльності.

На виконання зазначених завдань необхідно:

  1. Створення умов для подальшої реалізації навчальних програм та навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою для студентів ОР «Бакалавр» та «Магістр». Зазначене, особливо важливо в умовах реформування юридичної освіти, скорочення кількості кредитів, відведених на основні та вибіркові дисципліни та запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

За цих умов наголошуємо на необхідності відновлення освітньо-навчальної програми “Інтелектуальна власність” для студентів ОР «Магістр» як окремого напряму навчання, а також розширення переліку дисциплін з інтелектуальної власності та інформаційного права, адаптованих для відповідних спеціальностей, які б сприяли набуттю знань у цій сфері не лише на рівні спеціалізованих освітніх магістерських програм (права чи управління), але й інших спеціальностей, у т.ч. на бакалавратурі.

1.2. Продовження активного впровадження та використання у навчальному процесі сучасних інформаційних технологій, що охоплює:

- підготовка та впровадження у навчальний процес навчально-методичної літератури для самостійної роботи студентів з використанням інформаційних систем навчання;

- підготовка нової та вдосконалення наявної навчально-методичної літератури та її оприлюднення на інформаційних ресурсах кафедри;

- впровадження та розвиток інформаційних ресурсів кафедри, розміщення на сторінці кафедри на сайті Інституту навчальних та методичних матеріалів, що дозволяють проводити навчання за допомогою різного рівня комп'ютерних технологій;

1.3. Підготовка і видання підручників і навчальних посібників за нормативними курсами та спецкурсами кафедри відповідно до навчального плану; видання академічних курсів «Право інтелектуальної власності» та «Інформаційне право» для студентів юридичних вузів та перевидання курсу «Основи інтелектуальної власності» для студентів неюридичних вузів та факультетів, підготовка практикуму з інтелектуальної власності як складової методичної роботи кафедри;

1.4. Удосконалення навчального процесу шляхом максимального наповнення навчальних занять практичною складовою, тобто вирішенням казусів, складанням заявочних документів на отримання охоронних документів у сфері інтелектуальної власності, процесуальних документів захисту прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності.


2.Наукова та навчально-методична діяльність кафедри передбачає необхідність продовження формування наукової тематики досліджень кафедри відповідно до актуальних напрямків розвитку науки інтелектуальної власності та інформаційного права, збереження і розвиток наукового потенціалу кафедри, підвищення рівня наукових досліджень викладачів кафедри.

Реалізація зазначених завдань передбачає здійснення наступних заходів:

2.1. Активізація наукових досліджень працівниками кафедри, сприяння публікаційній активності викладачів кафедри (зокрема, у виданнях, які індексуються в міжнародних науково-метричних базах Scopus та Web of Science);

2.2. Розвиток кадрового потенціалу кафедри, стимулювання підвищення кваліфікації кадрів, сприяння у підготовці докторських та кандидатських дисертацій членами кафедри та її аспірантами з актуальних проблем права інтелектуальної власності;

2.3. Залучення науково-педагогічних працівників кафедри до участі у проектах наукових робіт, у тому числі проектах наукових робіт молодих вчених, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів та приватних фондів;

2.4. Участь науково-педагогічних працівників кафедри у національних та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях у зарубіжних наукових стажуваннях;

2.5. Розвиток наукових та ділових контактів з кафедрами юридичних навчальних закладів, а також зарубіжними вищими навчальними закладами й науковими установами юридичного профілю, посилення співпраці з науково-дослідними установами Національної академії правових наук України;

2.6. Залучення студентів до науково-дослідної роботи у науковому гуртку кафедри, підготовки наукових публікацій, участі у роботі науково-студентських та інших конференцій і форумів.


3.Міжнародна діяльність кафедри покликана сприяти розвитку кафедри в напрямку використання передових досягнень світового та європейського рівнів у сфері юридичної науки та організації навчального процесу. На виконання цих завдань необхідним є:

3.1. Налагодження співпраці з представниками вищих навчальних закладів зарубіжних країн, в тому числі країн-учасниць Європейського Союзу, в яких викладаються дисципліни, споріднені з предметами, що вивчаються на кафедрі інтелектуальної власності та інформаційного права;

3.2. Подальший розвиток співпраці з Академією Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), центральними органами державної влади України у сфері проведення спільних наукових та освітніх заходів щодо поширення знань у сфері інтелектуальної власності та інформаційного права;

3.3. Створення умов та сприяння інноваційній діяльності викладачів, студентів, аспірантів, докторантів, пов’язаній з впровадженням новітніх програм, використанням сучасних моделей та перспективних освітніх технологій;

3.4. Впровадження передового європейського досвіду в освітній і науковій сфері діяльності;

3.5. Налагодження спільних наукових досліджень працівників кафедри з провідними зарубіжними науковцями, що досліджують проблеми охорони інтелектуальної власності та інформаційного права.


4.Культурно-виховна діяльність кафедри спрямована на необхідність виховання студентів як національно свідомих, соціально зорієнтованих громадян України, заохочення студентів до саморозвитку як різнобічних особистостей. Для реалізації вищенаведеного необхідним є:

4.1. Сприяння розвитку студентського самоврядування, надання допомоги у вирішенні питань щодо умов навчання, сприяння у працевлаштуванні та розвитку наукового потенціалу студентської молоді;

4.2. Організація зустрічей студентів у межах «Клубу інтелектуальної власності» з провідними фахівцями у сфері інтелектуальної власності (суддями, адвокатами, патентними повіреними, юристами провідних юридичних компаній);

4.3. Підтримка участі студентів у міжнародних та всеукраїнських конференціях;

4.4. Сприяння реалізації наукового потенціалу студентів шляхом їх підготовки до участі у Всеукраїнському конкурсів наукових робіт з інтелектуальної власності та Олімпіади з інтелектуальної власності;

4.5. Організація та забезпечення проведення на базі кафедри 2 етапу Всеукраїнському конкурсів наукових робіт з інтелектуальної власності;

4.6. Здійснення заходів щодо посилення ефективності виховного процесу, заміщення його інтеграції з навчальною діяльністю студентів і викладачів кафедри, обов'язкового визначення виховних завдань навчальних дисциплін та контролю за їх реалізацією.


5. Підтримка професійного зростання професорсько-викладацького складу полягає у забезпеченні умов для підвищення кваліфікації викладачів; кількісного і якісного зростання кадрового потенціалу кафедри інтелектуальної власності. Реалізації зазначених завдання передбачає здійснення наступних заходів:

5.1. Створення сприятливих умов для наукової діяльності викладачів кафедри, в тому числі шляхом сприяння у підготовці дисертаційних досліджень членами кафедри та проходження стажувань у судових інстанціях, органах державної влади, за профілем здійснюваних наукових досліджень;

5.2. Залучення науково-педагогічних працівників кафедри до участі у проектах наукових робіт, у тому числі проектах наукових робіт молодих вчених, що фінансуються за рахунок державних та приватних фондів;

5.3. Сприяння публікаційної активності викладачів кафедри, у тому числі у виданнях, які індексуються в міжнародних науково-метричних базах Scopus та Web of Science, популяризація наукового доробку кафедри, створення умов зростання індексів цитувань членів кафедри;

5.4. Сприяння застосуванню науково-педагогічними працівниками кафедри новітніх методів викладання, організації та проведення наукових та освітніх заходів;

5.5. Розвиток міжнародного співробітництва в освітянській та науковій сферах, що сприятиме поширенню та інтеграції наукових та освітянських здобутків викладачів кафедри у світовий та європейський освітній простір.