КОДИНЕЦЬ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Завідувач кафедри,

проф., д.ю.н.

КОДИНЕЦЬ

АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

доктор юридичних наук

професор

адвокат, патентний повірений України

ОСВІТА

 • 2003 р. - Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство" (магістр, диплом з відзнакою).

 • 2008 р. - денне відділення Державного інституту інтелектуальної власності за спеціальністю «Інтелектуальна власність» (магістр, диплом з відзнакою).

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • 2003 р. – асистент кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 • 2007 р. – доцент цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 • 2013 р. - доцент кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 • 2018 р. - професор кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 • 2019 р. – завідувач кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 • 2020 р. - завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

 • 2006 р. — дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 на тему: "Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України ".

 • 2017 р. — дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 на тему: "Цивільно-правове регулювання зобов’язальних інформаційних відносин: методологія, теорія, практика".

СФЕРА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНТЕРЕСІВ

 • Право інтелектуальної власності

 • Приватно - правове регулювання інформаційних відносин

 • Договори у сфері інтелектуальної власності та інформаційного права

 • Правова охорона об’єктів промислової власності.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 • Автор понад 170 наукових та навчально-методичних праць з тематики інтелектуальної власності, інформаційного права та договірного права, в тому числі монографій, підручників та навчальних посібників.

 • Кодинець А.О. Цивільно-правове регулювання зобов’язальних інформаційних відносин : монографія / А.О. Кодинець. – К. : Алерта, 2016. – 582 с.

 • Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / О.П. Орлюк (кер. авт. кол.), А.О. Кодинець, Ю.В. Носік та ін. ; за ред. О.П. Орлюк. – К. : Інтерсервіс, 2016. – С. 183-210, 220-240, 278-308.

 • Кодинець А.О. Глава 41. Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг; Глава 42. Право інтелектуальної власності на наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, селекційні досягнення та інші об’єкти інтелектуальної власності / А.О. Кодинець // Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. – 4-тє вид., переробл. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2017.

 • Кодинець А.О. Цивільно-правові проблеми захисту прав інтелектуальної власності / А.О. Кодинець // Відповідальність у приватному праві : монографія / І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін. ; за заг. ред. І. Безклубого. – К. : Грамота, 2014.

 • Кодинець А.О. Глава 23. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт / А.О. Кодинець // Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.; за ред. О.В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2009.

 • Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: Монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – 312 с.

ІНШЕ

 • Патентний повірений України

 • Адвокат Київської міської колегії адвокатури