ПРОФІЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КАФЕДРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Підручники:

1. Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів / за ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. К. Видавничий Дім «Ін Юре». 2002. 624 с.

2. Віра Валлє. Спадок Джеймса І та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі. – К.: Дух і літера. 2010. 216 с.

Монографії:

1. Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми): монографія / за науковою редакцією О. Б. Бутнік-Сіверського : кол. Авторів : О. П. Орлюк, О. Б. Бутнік-Сіверський, С. Ф. Ревуцький, В. І. Нежиборець, Г. О. Андрощук та ін. К. НДІ ІВ НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2011. 414 с.

2. Доменные имена. Правовое регулирование: монография / А.Г. Серго. М.: ГОУ ВПО РГАИС, 2013. 312 с.

3. Концептуальні засади правової охорони інтелектуальної власності щодо наукових відкриттів, раціоналізаторських пропозицій і бізнес-методів : монографія / Є. А. Булат ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України О. П. Орлюк ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Придніпр. наук. центр НАН України та М-ва освіти і науки України. Київ ; Дніпро : Пороги, 2017. 297 с.

4. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: монографія / А. О. Кодинець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К. : Київський університет, 2007. 312 с.

5. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні: монографія / І. Є. Якубівський ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. 522 с.

6. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу / О. О. Ковальчук. К. Юрінком Інтер. 2014. 200 с.

7. Історія кодифікацій цивільного законодавства на українських землях (1797 - 1991 роки) : монографія / О. Є. Блажівська ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. Кам’янець-Подільський. Рута. 2014. 574 с.

8. Цивільно-правове регулювання зобов’язальних інформаційних відносин: монографія. / А.О. Кодинець. К.: Алерта. 2016. 582 с.

9. Права на комерційну таємницю в Україні: монографія / Ю. В. Носік. К. : КНТ, 2007. 240 с.

10. Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України : монографія / Майданик Л. Р. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К. : Алерта, 2013. 247 с.

11. Настюк В. Я. Адміністративно-правовий захист інформації : проблеми та шляхи вирішення : монографія / В. Я. Настюк, В. В. Бєлєвцева. – К. : Ред. журн. «Право України» ; Х. : Право, 2013. – 128 с. – (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України» ; вип. № 28).

12. Дорошенко, Олександр Федорович. Судова експертиза у цивільних справах щодо об’єктів інтелектуальної власності : монографія / Олександр Федорович Дорошенко, Акад. правових наук України. Наук.-дослідний ін-т інтелект. власності; Наук. ред. О. П. Орлюк. – К. : Лазурит-Поліграф, 2008. – 206 с.

13. Боровик П. А. Інститут патентних повірених: міжнародний досвід та національна практика : монографія / П. А. Боровик, Т. В. Коваленко, О. О. Тверезенко ; НДІ інтелек. власності Акад. правових наук України. – К. : Лазуріт-Поліграф, 2008. – 192 с.

14. Актуальні проблеми захисту прав об’єктів інтелектуальної власності: моногр. В.С. Дроб’язко – К.: Лазурит-Поліграф, 2007. 128 с.

15. Авторське право і суміжні права у рекламі [Текст] : монографія / О. О. Штефан, А. С. Штефан ; Акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. – К. : Лазурит-Поліграф, 2009. – 144 с.

16. Фінансове регулювання інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні : монографія / І. Г. Сердюк; ред.: О. П. Орлюк; Акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – К. : Лазурит-Поліграф, 2007. - 215 c.

17. Правове регулювання відносин у сфері інтелектуальн6ої власноcті: галузеві аспекти: монографія / кол. авторів: О. П. Орлюк, О. Д. Святоцький, Т. С. Демченко, В. М. Крижна, О. О. Штефан та ін.; ред.: О. П. Орлюк; – К. : НДІ інтелектуальної власності АПрН України, 2006. 416 с.

18. Фінансовий механізм управління інтелектуальною власністю : монографія / Ю. Л. Борко; Акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – К., 2010. – 215 c.

19. Колективне управління авторським правом і суміжними правами. Зарубіжний досвід: монографія / Дроб’язко В.С. – К.: ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2010. – 166 с.

20. Торговельні марки в Україні та Європейському Союзі [Текст] : монографія / Іолкін Ярослав Олегович – К. : НДІ ІВ НАПрНУ : Лазурит-Поліграф, 2011. – 141 с.

21. Доказування у цивільних справах щодо захисту прав на знак для товарів і послуг: монографія / К. А. Сопова – К. : НДІ ІВ НАПрНУ : Інтерсервіс, 2014. – 216 с.

22. Недобросовісність заявника у законодавстві про товарні знаки : монографія / Т. С. Демченко; НДІ інтелектуал. власності АПрНУ. – К. : Лазуріт-Поліграф, 2008. –- 94 c.

23. Кашинцева О. Ю. Інтелектуальна власність і біоетика: аспекти гармонізації: монографія / О. Ю. Кашинцева; НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. – К.: Інтерсервіс, 2015. – 150 с.

24. Штефан О.О. Проблеми реалізації угоди TRIPS у національному законодавстві України. – К.: ПП «Авокадо», 2006. – 80 с.

25. Економіко-правові теоретичні та практичні аспекти переходу економіки України на інноваційну модель розвитку: монографія / О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, Н.М. Мироненко та ін. – К.: ТОВ «Лазуріт-Поліграф», 2010. – 416 с.

26. Інноваційне інвестування в Україні: проблеми правового забезпечення: колективна монографія / За наук. Ред. Д. В. Задихайла. – Х.: Юрайт, 2013. – 536 с.

27. Даниленков А.В. Интернет-право / А.В. Даниленков. – М.: Юстицинформ, 2014. – 232 с.

28. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С. О. Довгий, В. О. Жаров, В. О. Зайчук та ін. – К.: Форум, 2002. – 319 c.

29. Знаки для товарів і послуг / Кол. авторів: Л. І. Ніколаєнко, Л. А. Меняйло, Л. М. Топільська та інші; За ред. В. Л. Петрова. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 1999. – 116 с.

30. Топографія інтегральної мікросхеми / Кол. авторів: Л. І. Ніколаєнко, А. П. Бутяєва, Л. А. Меняйло та інші; За ред. В. Л. Петрова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре, 1999. – 104 с.

31. Василенко М. Д. Спеціальні господарсько-правові режими технопарків і технополісів: досвід України та зарубіжних країн: монографія / М. Д. Василенко; НУ «Одеська юридична академія». – Одеса: Сімекс-прінт, 2012. – 226 с.

32. Нежиборець В.І., Орлюк О.П., Ревуцький С.Ф. Правове забезпечення національної інноваційної системи в Україні: питання теорії і практики / За ред. д.ю.н. Орлюк О.П. – К.: ПП «ЧЕХ», 2005. – 105 с.

33. Винахід / Кол. авторів: Л. І. Ніколаєнко, Г. П. Добриніна, Л. А. Меняйло та інші; За ред. В. Л. Петрова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 136 с.

34. Василенко М. Д. Спеціальні господарсько-правові режими технопарків і технополісів: досвід України та зарубіжних країн: монографія / М. Д. Василенко; НУ «Одеська юридична академія». – Одеса: Сімекс-прінт, 2012. – 226 с.

35. Концептуальні засади правової охорони інтелектуальної власності щодо наукових відкриттів, раціоналізаторських пропозицій і бізнес-методів: монографія / Є. А. Булат. – К-Д.: Пороги, 2017. – 300 с.

36. Салфетник Т.П., Жмурко О.В., Макаришева Т.С. Практика застосування законодавства під час розгляду заперечень проти рішень державного департаменту інтелектуальної власності щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності. – К., 2010. – 110 с.

37. Арист Л.М. Дерзовенный мир изобретений. – К., 2007. – 320 с.


Посібники:


1. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. для студентів ВНЗ / [О. П. Орлюк та ін. ; за ред. О. П. Орлюк] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Інтерсервіс, 2016. – 381 с.

2. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / Під ред. В.П. Мартинюка. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 360 с.

3. Практичний посібник з оподаткування нематеріальних активів : Наук.-практ. вид. / О. Б. Бутнік-Сіверський, Ю. Л. Борко, В. В. Клявлін, О. Д. Святоцький, П. П. Крайнєв, Н. П. Лебідь; Держ. патент. відомство України. – К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2000. – 348 c.

4. Право видавця та редактора : навч.-метод. посіб. / Афанасьєва К. О. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – К. : НДІ ІВ НАПрН України, 2013. – 201 с.

5. Несчетна Т.К., Рябець А.І. Патентна документація. Комплектування та можливості доступу до неї в Україні : практ. посіб. – К., 2009. 120 с.

6. Патентування винаходів в іноземних державах: практичний посібник / Л.І. Ніколаєнко, І.Ю. Кожарська, В.С. Радомський, С.Й. Полачек За ред. В.Л. Петрова. – К.: Видавництво «Росток», 1999. – 123 с.

7. Бованенко Т.В., Бованенко О.В. «Набуття правової охорони на промислові зразки за Гаазькою угодою про міжнародну реєстрацію промислових зразків» (практичний посібник). – К., 2010. – 56 с.

8. Лєвічева О.Д., Кривошей С.Т. Складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Практичний посібник. – К.: ДП «Український інститут промислової власності», 2005. – 36 с.

9. Дроб’язко В. С., Дроб’язко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с.

10. Право інтелектуальної власності для креативних індустрій: Хендбук для тих, хто прагне мати під рукою юриста…і / розробники: О. Сімсон, С. Глотов, Т. Дуденко, К. Зеров, О. Кулініч, М. Попов; відп. Ред. О. Сімсон, С. Глотов. – Х.: Точка, 2019. – 76 с.

11. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П. Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2004. – 56 с.

12. Навчайся у минулого, створюй майбутнє. Мистецтво та авторське право, 2007. – 72 с.

13. Лєвічева О.Д., Манцерова І.Ю. «Складання та подання заявки на міжнародну реєстрацію знака згідно з Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколом до цієї угоди» (практичний посібник). – К., 2011. – 110 с.


Збірки:


1. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності (Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти) / Упор. М. М. Шевченко, Б. Г. Чижевський, Г. О. Андрощук, С. В. Семенюк. К.: Парламентське видавництво, 2013. 704 с.

2. Інтелектуальна власність: міжнародні договори України. (Державне підприємство «Український інститут промислової власності») / Упор. В.О. Жаров, А.М. Горнісевич, М.О. Василенко. К.: видавництво ТОВ «Альфа-ПіК», 2007. 404 с.

3. Інтелектуальна власність: закони України. (Державне підприємство «Український інститут промислової власності») / Упор. В.О. Жаров, А.М. Горнісевич, М.О. Василенко. К.: видавництво ТОВ «Альфа-ПіК», 2007. 410 с.

4. Ярема А.Г. Судові рішення Верховного Суду України в цивільних справах. Бюлетень законодавства і юридичної практики України № 3. К.: видавництво Юрінком Інтер. 2013. 253 с.

5. Сборник нормативных актов по вопросам промышленной собственности / Сост.: В. А. Жаров и др.; Под ред. В. Л. Петрова, В. А. Жарова. – К.: Вища шк., 1998. – 519 с.

6. Авторское право на литературные произведения. Сборник официальных материалов. – М., 1953. – 135 с.

7. Сборник законодательства об изобретательстве и рационализации. – М., 1963. – 315 с.

8. Науково-практичний класифікатор цивільного законодавства / О. Л. Копиленко, О. В. Зайчук, Р. О. Стефанчук та ін.; за ред. О. В. Зайчука. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 440 с.

9. Збірник нормативних актів з питань промислової власності / Уклад.: В. О. Жаров та ін.; За ред. В. Л. Петрова, В. О. Жарова. – К.: Вища шк., 1998. – 486 с.

10. Науково-практичний коментар до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Науково-практичне видання / Г. О. Андрощук, Т. Б. Бондарєв, Н. А. Іваницька, С. В. Шкляр. – К.: ВД «Юридична газета», 2013. – 176 с.

11. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. Київ: Юрінком Інтер, 2019. Т. ІІ. 1048 с.


Наукові видання:


1. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика [Текст] : наук.-практ. вид.: У 4 т. / ред. О. Д. Святоцький ; Акад. прав. наук України, Держ. патентне відомство України. – К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. Т. 1 : Право інтелектуальної власності / С. О. Довгий [та ін.] ; ред. В. М. Литвин, С. О. Довгий. – [Б. м.] : [б.в.], 1999. – 498 с.

2. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика [Текст] : наук.-практ. вид.: У 4 т. / ред. О. Д. Святоцький ; Акад. прав. наук України, Держ. патентне відомство України. – К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. Т. 2 : Авторське право і суміжні права / С. О. Довгий [та ін.] ; ред. Г. І. Миронюк, В. С. Дроб'язко. – [Б. м.] : [б.в.], 1999. – 460 с.

3. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика [Текст] : наук.-практ. вид.: У 4 т. / ред. О. Д. Святоцький ; Акад. прав. наук України, Держ. патентне відомство України. – К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. Т. 3 : Промислова власність / Г. О. Андрощук [та ін.] ; ред. В. Л. Петров, В. О. Жаров. – [Б. м.] : [б.в.], 1999. – 656 с.

4. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика [Текст] : наук.-практ. вид.: У 4 т. / ред. О. Д. Святоцький ; Акад. прав. наук України, Держ. патентне відомство України. – К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. Т. 4 : Оцінка інтелектуальної власності ; Бухгалтерський облік та оподаткування / О. Б. Бутнік-Сіверський [та ін.] ; ред. О. Б. Бутнік-Сіверський, О. Д. Святоцький. – [Б. м.] : [б.в.], 1999. – 350 с.

5. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. – Т. 3: Промислова власність / Г. О. Андрощук, С. О. Довгий, В. С. Дроб’язко та ін.; За ред. В. Л. Петрова, В. О. Жарова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 199. – 656 с.


Словники:


1. Інтелектуальна власність: Словник-довідник [Текст] : у 2 томах / ред. О. Д. Святоцький ; Державне патентне відомство України. – К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – (Бібліотека словників "Ін Юре"). Т. 1 : Авторське право і суміжні права / укл. В. С. Дроб'язко, Р. В. Дроб'язко ; ред. О. Д. Святоцький, В. С. Дроб'язко. – К. : [б.в.], 2000. – 356 с.

2. Інтелектуальна власність: Словник- довідник [Текст] : у 2 томах / ред. О. Д. Святоцький ; Державне патентне відомство України. - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. – (Бібліотека словників "Ін Юре"). Т. 2 : Промислова власність / уклад. Г. П. Добриніна [та ін.] ; ред. О. Д. Святоцький, В. Л. Петров. – К. : [б.в.], 2000. – 268 с.


Довідники:


1. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація. Частина 1. Абетковий перелік товарів і послуг. ВОІС. 2011

2. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація. Частина 1. Перелік товарів і послуг за класами. ВОІС. 2011

3. Промислова власність. Винаходи. Знаки для товарів і послуг. Корисні моделі. Топографії інтегральних мікросхем. Офіційний бюлетень. – № 19. – Книга 1. – 2011.

4. Промислова власність. Промислові зразки. Знаки для товарів і послуг. Кваліфіковані зазначення походження товарів. Офіційний бюлетень. – № 19. – Книга 2. – 2011.

5. Річний покажчик за 2011 рік до офіційного бюлетеня «Промислова власність». Винаходи. Корисні моделі. Топографії інтегральних мікросхем. – І том. – 2012.

6. Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація). Абетковий перелік назв зразків. Дев’ята редакція. – Ч. І., 2008. – 266 с.

7. Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація). Абетковий перелік назв зразків. Дев’ята редакція. – Ч. ІІ., 2008. – 299 с.

8. Руководство по франшизе. Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1995. – 82 с.

9. Каталог державної реєстрації (чотирнадцатий випуск). – К.: Державний департамент інтелектуальної власності, 2010. – 433 с.

10. Іваненко П. І. Патентно-інформаційне забезпечення споживачів у сфері промислової власності та патентн-інформаційні ресурси України. – К., 2006. – 17 с.

11. Дослідження Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Економічний внесок індустрій, що базуються на авторському праві і суміжних правах, в Україні. – К.: Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, 2008. – 122 с.

12. Дослідження Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Економічний внесок індустрій, що базуються на авторському праві і суміжних правах, в Україні. – К., 2008. – 122 с.


Збірник статей:


1. Власність інтелекту : (зб. ст.) / Глухівський Лев Йосипович ; Держ. департамент інтелект. власності. К. : [б. в.], 2002. 140 с.

2. Питання інтелектуальної власності: зб. наук. праць. Випуск 3. / Редкол. : О.П. Орлюк та ін. / – К. : НДІ ІВ АпрНУ, ТОВ «Чех», 2005. 393 с.

3. Питання інтелектуальної власності: зб. наук. праць. Випуск 4. / Редкол. : О.П. Орлюк та ін. / – К. : НДІ ІВ АпрНУ, ПП «Авокадо», 2006. 454 с.

4. Питання інтелектуальної власності: зб. наук. праць. Випуск 5. / Редкол. : О.П. Орлюк та ін. / – К. : НДІ ІВ АпрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2007. 287 с.

5. Питання інтелектуальної власності: зб. наук. праць. Випуск 6. / Редкол. : О.П. Орлюк та ін. / – К. : НДІ ІВ АпрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2008. 295 с.

6. Питання інтелектуальної власності: зб. наук. праць. Випуск 7. / Редкол. : О.П. Орлюк та ін. / – К. : НДІ ІВ АпрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2009. 313 с.

7. Питання інтелектуальної власності: зб. наук. праць. Випуск 8. / Редкол. : О.П. Орлюк та ін. / – К. : НДІ ІВ НапрНУ, ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2010. 288 с.

8. Питання інтелектуальної власності: зб. наук. праць. Випуск 9. / Редкол. : О.П. Орлюк та ін. / – К. : НДІ ІВ НапрНУ, Лазурит-Поліграф, 2011. 288 с.

9. Глухівський Л. Й. Власність інтелекту (збірник статей) / Л. Й. Глухівський. – К.: Державний департамент інтелектуальної власності, 2002. – 140 с.


Збірники конференцій:


1. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики: зб. наук. практ. конф. / Київський ун-т права НАН України, 22 лютого 2012 р. – К. : Вид-во Європейького університету. 2012. Вип. 3. 182 с.

2. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики: Зб. наук-практ. конф., 24 лютого 2010 р. К.: Вид. Європейського університету. 2012. Вип. 1. 156 с.

3. Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. – Том 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 355 с.

4. Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – 414 с.

5. Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – 439 с.

6. Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2017 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. – Том 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – 414 с.

7. Проблеми гармонізації законодавства України з питань інтелектуальної власності до законодавства Європейського союзу: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності (Київ, 19 вересня 2014 року). – Мариуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 273 с.

8. Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11-13 лист. 2014 р.) / уклад. А. П. Гончаренко, Н. В. Пархоменко, О. О. Бєлай ; відпов. за вип. О. О. Бєлай ; Ін-т інтел. власності НУ «Одеська юридична академія» в м. Києві. – Київ , 2014. – 379 с.

9. Аналіз сучасного розвитку правової науки. Вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 18-19 лютого 2019 року). – Дніпро: ГО «Правомір», 2019. – 39 с.

10. Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. – 256 с.

11. Тридцять п’яті економіко-правові дискусії // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21 березня 2019 р., м. Львів. 188 с.


Журнали/газети:


1. ScienceRise. – 2014. – № 2 (2). – 155 с.

2. Право та інновації: наук.-практ. журн. / редкол.: Ю. Є. Атаманова та ін. – Х.: Право, 2014. – № 4 (8). – 220 с.

3. Право та інновації: наук.-практ. журн. / редкол.: Ю. Є. Атаманова та ін. – Х.: Право, 2015. – № 1 (9). – 162 с.

4. Информационное право. – 2014. – № 6 (42). – 39 с.

5. Юридичний вісник. – 2015. – № 2. – 300 с.

6. Юридичний Вісник України. – 17-23 червня 2016 року. – 16 с.

7. Вісник Національної академії правових наук України: зб. Наук. Пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х.: Право, 2013. – № 2 (73). – 360 с.

8. Вісник Національної академії правових наук України: зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х.: Право, 2014. – № 4 (79). – 224 с.

9. Часопис Київського університету права. – 2016. – № 4. – 460 с.

10. Часопис Київського університету права. – 2017. – № 4. – 460 с.

11. Інтелектуальний капітал. – 2002. – № 7-8. – 79 с.

12. Інтелектуальний капітал. – 2004. – № 5. – 47 с.

13. Інтелектуальний капітал. – 2005. – № 5. – 63 с.

14. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2002. – № 4. – 47 с.

15. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2005. – № 1. – 67 с.

16. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2005. – № 3. – 55 с.

17. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2005. – № 5. – 63 с.

18. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2006. – № 1. – 67 с.

19. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2006. – № 3. – 63 с.

20. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2006. – № 4. – 67 с.

21. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2006. – № 5. – 75 с.

22. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2007. – № 3. – 59 с.

23. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 5. – 91 с.

24. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 6. – 95 с.

25. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 1. – 71 с.

26. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 2. – 83 с.

27. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 3. – 95 с.

28. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 4. – 75 с.

29. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 5. – 75 с.

30. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – № 6. – 115 с.

31. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – № 1. – 135 с.

32. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – № 2. – 99 с.

33. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – № 4. – 95 с.

34. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – № 5. – 115 с.

35. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – № 6. – 147 с.

36. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 1. – 103 с.

37. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 2. – 83 с.

38. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 3. – 107 с.

39. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 4. – 111 с.

40. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 5. – 103 с.

41. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – № 6. – 127 с.

42. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 3. – 91 с.

43. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 4. – 131 с.

44. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 5. – 127 с.

45. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – № 6. – 155 с.

46. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 1. – 99 с.

47. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 2. – 87 с.

48. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 3. – 107 с.

49. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 5. – 110 с.

50. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2014. – № 1. – 102 с.

51. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2014. – № 6. – 163 с.

52. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 3. – 96 с.

53. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 5. – 66 с.

54. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 6. – 128 с.

55. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 3. – 76 с.

56. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 4. – 102 с.

57. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 5. – 84 с.

58. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 6. – 118 с.

59. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – № 2. – 100 с.

60. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – № 4. – 84 с.

61. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – № 5. – 72 с.

62. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2017. – № 6. – 102 с.

63. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2018. – № 2. – 92 с.

64. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2018. – № 4. – 102 с.

65. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 1. – 106 с.

66. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 2. – 92 с.

67. Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2019. – № 4. – 87 с.

68. Інтелектуальна власність в Україні. – 2011. – № 7. – 76 с.

69. Інтелектуальна власність в Україні. – 2012. – № 11. – 76 с.

70. Інтелектуальна власність в Україні. – 2013. – № 3. – 76 с.

71. Інтелектуальна власність в Україні. – 2014. – № 4. – 80 с.

72. Інтелектуальна власність в Україні. – 2014. – № 7. – 80 с.

73. Інтелектуальна власність в Україні. – 2014. – № 9. – 80 с.

74. Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 5. – 72 с.

75. Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 6. – 72 с.

76. Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 7. – 76 с.

77. Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 8. – 68 с.

78. Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 9. – 72 с.

79. Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 10. – 76 с.

80. Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 11. – 72 с.

81. Інтелектуальна власність в Україні. – 2015. – № 12. – 72 с.

82. Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – № 4. – 76 с.

83. Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – № 5. – 80 с.

84. Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – № 6. – 76 с.

85. Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – № 7. – 76 с.

86. Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – № 8. – 76 с.

87. Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – № 9. – 76 с.

88. Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – № 11. – 72 с.

89. Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – № 12. – 80 с.

90. Інтелектуальна власність в Україні. – 2017. – № 1. – 72 с.

91. Інтелектуальна власність в Україні. – 2017. – № 2. – 76 с.

92. Інтелектуальна власність в Україні. – 2017. – № 3. – 72 с.

93. Інтелектуальна власність в Україні. – 2017. – № 4. – 72 с.

94. Інтелектуальна власність в Україні. – 2017. – № 6. – 72 с.

95. Інтелектуальна власність в Україні. – 2017. – № 7. – 76 с.

96. Інтелектуальна власність в Україні. – 2017. – № 8. – 76 с.

97. Інтелектуальна власність в Україні. – 2017. – № 10. – 76 с.

98. Інтелектуальна власність в Україні. – 2017. – № 11. – 76 с.

99. Інтелектуальна власність в Україні. – 2018. – № 1. – 76 с.

100. Інтелектуальна власність в Україні. – 2018. – № 3. – 72 с.

101. Інтелектуальна власність в Україні. – 2018. – № 4. – 72 с.

102. Інтелектуальна власність в Україні. – 2018. – № 6. – 72 с.

103. Інтелектуальна власність в Україні. – 2018. – № 7. – 72 с.

104. Інтелектуальна власність в Україні. – 2018. – № 8. – 76 с.

105. Інтелектуальна власність в Україні. – 2018. – № 9. – 72 с.

106. Інтелектуальна власність в Україні. – 2019. – № 2. – 80 с.

107. Інтелектуальна власність в Україні. – 2019. – № 3. – 72 с.

108. Інтелектуальна власність в Україні. – 2019. – № 4. – 68 с.

109. Інтелектуальна власність в Україні. – 2019. – № 5. – 72 с.

110. Інтелектуальна власність в Україні. – 2019. – № 6. – 68 с.

111. Інтелектуальна власність в Україні. – 2019. – № 9. – 72 с.

112. Інтелектуальна власність в Україні. – 2019. – № 10. – 72 с.

113. Інтелектуальна власність в Україні. – 2019. – № 11. – 72 с.

114. Інтелектуальна власність в Україні. – 2019. – № 12. – 72 с.

115. Юридична Газета. 2017. №48 (598). – 39 с.

116. Юридична Газета. 2017. №41 (591).

117. Юридична Газета. 2017. №37 (587).

118. Юридична Газета. 2017. №36 (586).

119. Юридична Газета. 2017. №35 (585).

120. Юридична Газета. 2017. №33-34 (583-584).

121. Юридична Газета. 2017. №29-30.

122. Юридична Газета. 2017. №22 (572).

123. Юридична Газета. 2017. №20-21 (570-571).

124. Юридична Газета. 2017. №18-19 (568-569).

125. Юридична Газета. 2017. №17 (567).

126. Юридична Газета. 2017. №16 (566).

127. Юридична Газета. 2017. №15 (565).

128. Юридична Газета. 2017. №14 (564).

129. Юридична Газета. 2017. №13 (563).

130. Юридична Газета. 2017. №12 (562).

131. Юридична Газета. 2017. №10-11 (560-561).

132. Юридична Газета. 2017. №9 (559).

133. Юридична Газета. 2017. №8 (558).

134. Юридична Газета. 2017. №7 (557).

135. Юридична Газета. 2018. №51-52 (653-654).

136. Юридична Газета. 2018. №50 (652).

137. Юридична Газета. 2018. №49 (651).

138. Юридична Газета. 2018. №48 (650).

139. Юридична Газета. 2018. №47 (649).

140. Юридична Газета. 2018. №45 (647).

141. Юридична Газета. 2018. №43-44 (645-646).

142. Юридична Газета. 2018. №42 (644).

143. Юридична Газета. 2018. №41 (643).

144. Юридична Газета. 2018. №40 (642).

145. Юридична Газета. 2018. №37 (639).

146. Юридична Газета. 2018. №36 (638).

147. Юридична Газета. 2018. №35 (637).

148. Юридична Газета. 2018. №34 (636).

149. Юридична Газета. 2018. №29-30 (631-632).

150. Юридична Газета. 2018. №24-25 (626-627).

151. Юридична Газета. 2018. №17 (619).

152. Юридична Газета. 2018. №15 (617).

153. Юридична Газета. 2018. №14 (616).

154. Юридична Газета. 2018. №12-13 (614 -615).

155. Юридична Газета. 2018. №11 (613).

156. Юридична Газета. 2018. №8 (610).

157. Юридична Газета. 2018. №7 (609).

158. Юридична Газета. 2018. №6 (608).

159. Юридична Газета. 2018. №4-5 (606-607).

160. Юридична Газета. 2018. №2-3 (604-605).

161. Юридична Газета. 2018. №1 (603).

162. Юридична Газета. 2019. №51-52 (705-706).

163. Юридична Газета. 2019. №49 (703).

164. Юридична Газета. 2019. №47 (701).

165. Юридична Газета. 2019. №43-44 (697-698).

166. Юридична Газета. 2019. №41-42(695-696).

167. Юридична Газета. 2019. №38-39 (692-693).

168. Юридична Газета. 2019. №37 (691).

169. Юридична Газета. 2019. №36 (690).

170. Юридична Газета. 2019. №35 (689).

171. Юридична Газета. 2019. №33-34 (687-688).

172. Юридична Газета. 2019. №30-31 (684-685).

173. Юридична Газета. 2019. №28-29 (682-683).

174. Юридична Газета. 2019. №27 (681).

175. Юридична Газета. 2019. №25-26 (679-680).

176. Юридична Газета. 2019. №23 (677).

177. Юридична Газета. 2019. №21-22 (675-676).

178. Юридична Газета. 2019. №20 (674).

179. Юридична Газета. 2019. №19 (673).

180. Юридична Газета. 2019. №17-18 (671-672).

181. Юридична Газета. 2019. №14 (668).

182. Юридична Газета. 2019. №11 (665).

183. Юридична Газета. 2019. №10 (664).

184. Юридична Газета. 2019. №9 (663).

185. Юридична Газета. 2019. №8 (662).

186. Юридична Газета. 2019. №4-5 (658-659).

187. Юридична Газета. 2019. №2-3 (656-657).

188. Юридична Газета. 2019. №1 (655).


Англомовна література:


1. Kashif, Gary Greenberg. Everything You'd Better Know About the Record Industry. Brooklyn Boy Books; 1 edition (January 1, 1996). 410 pages.

2. Michael Filby. Regulating File Sharing: Using Law, Internet Architecture, Markets and Norms to Manage the Non-Commercial Sharing of Digital Information. CreateSpace Independent Publishing Platform; 1 edition (December 16, 2014). 248 pages.

3. Abidha Beegum. Indian Internet Copyright Law: With Special Reference to Author's Right in the Digital World. PartridgeIndia (October 2, 2014). 166 pages.

4. James Grimmelmann. Internet Law: Cases and Problems. Semaphore Press, Inc.; 5 edition (31 July 2015). 658 pages.

5. Chris Reed. Internet Law: Text and Materials. Universal Law Publishing Co Ltd. 2004. 328 pages.

6. Craig Joyce, Marshall A. Leaffer, Peter Jaszi, Tyler T. Ochoa, Michael Carroll. Copyright Law. LexisNexis; 9 edition (May 3, 2013). 1086 pages.

7. Patricia Aufderheide, Peter Jaszi. Reclaiming Fair Use: How to Put Balance Back in Copyright. University of Chicago Press; First Printing edition (August 15, 2011). 216 pages.

8. Todor A. Shukerov. Copyrigh Law vs. File Sharing in Europe: Copyright Holders vs. Internet Intermediaries and Users. CreateSpace Independent Publishing Platform (March 31, 2010). 72 pages.

9. Eric Goldman. Internet Law Cases & Materials. CreateSpace Independent Publishing Platform (July 16, 2015). 398 pages.

10. Lionel Bently, Brad Sherman. Intellectual Property Law. Oxford University Press; 4 edition (December 10, 2014). 1296 pages.

11. Robert P. Merges, Peter S. Menell, Mark A. Lemley. Intellectual Property in the New Technological Age. Aspen Publishers; Revised edition (July 25, 2007). 1280 pages.